Privacybeleid

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens voorziet in een nieuwe aanpak voor de controle en behandeling van persoonsgegevens. We hebben ons privacybeleid herzien en aangepast aan de nieuwe vereisten en we willen meer informatie en transparantie bieden over de behandeling van persoonsgegevens.

 

GLOBAL RELAX S.L. Met CIF B-45833100 is het verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers en klanten, evenals de gegevens die via de website kunnen worden verzameld.

 

GLOBAL RELAX S.L. informeert gebruikers van de website over haar beleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld door te browsen of door diensten aan te gaan via haar website.

 

Doel van gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om de contractueel overeengekomen diensten te leveren en te onderhouden, en om u te informeren over nieuwe producten en dienstenDe behandeling van de gegevens die u ons verstrekt via de formulieren op het web https://www.globalrelax.com/ valt onder hetzelfde privacybeleid.De bewerkingen, procedures en technische procedures die op een geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde manier worden uitgevoerd en die het verzamelen, opslaan, wijzigen, overdragen en andere acties met betrekking tot persoonsgegevens mogelijk maken, zijn verwerking van persoonsgegevens.

Informieren Sie über die Erhebung von Daten durch den Chatbot. In diesem Fall dienen die erhobenen personenbezogenen Daten der Beantwortung von Anfragen sowie der Zusendung von kommerziellen Informationen zu Produkten und Dienstleistungen. Die Legitimität wäre in diesem Fall die ausdrückliche Einwilligung.

 

Um über die Erhebung von Daten zu informieren, um den Status eines registrierten Benutzers auf der Website zu erlangen. Legitimationsgrundlage wäre in diesem Fall auch eine ausdrückliche Einwilligung.

 

Zur Erstellung eines kommerziellen Profils auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Informationen, um Ihnen personalisierte Werbung basierend auf Ihren Konsumgewohnheiten und/oder Präferenzen anzuzeigen oder zu senden. Dieses Profil kann durch Cookies oder auf andere Weise erstellt werden. In keinem Fall werden auf Grundlage dieses Profils automatisierte Entscheidungen getroffen, die rechtliche oder erhebliche Auswirkungen auf Sie haben.

GLOBAL RELAX S.L. zal doorgaan met het behandelen van persoonsgegevens op een wettige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier.

 

Gegevens verzameld voor het verlenen van een dienst

De persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het verlenen van een dienst zijn het minimum dat nodig is om het contract op te kunnen stellen, evenals om u de diensten te kunnen aanbieden die u contracteert en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgestelde periodes.

 

Gegevens verzameld voor het verzoek om informatie via het webformulier.

De persoonlijke gegevens die via het webformulier worden verzameld voor het verzoek om informatie, zijn bedoeld om commerciële informatie over onze producten en diensten te verzenden.De behandeling van de gegevens in dit geval is gerechtvaardigd door de uitdrukkelijke toestemming die u ons geeft door de verzending van de verstrekte informatie via het formulier te accepteren.

 

Uitoefening van rechtenIn

Overeenstemming met de rechten die worden verleend door Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking van behandeling, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking

Van uw gegevens uitoefenen door uw verzoek te richten naar het aangegeven postadres of e-mail [email protected] uw rechten uit te oefenen, moet u zich identificeren door uw identiteitsbewijs te tonen.

 

Geadresseerden

GLOBAL RELAX informeert gebruikers dat hun persoonlijke gegevens niet aan derden zullen worden meegedeeld, met uitzondering van het feit dat genoemde communicatie van gegevens onder een wettelijke verplichting valt of wanneer het verlenen van een dienst impliceert dat er een contractuele relatie nodig is met een persoon belast met behandeling. In het laatste geval kunnen de ontvangers van uw gegevens groepsmaatschappijen zijn, kapitaalvennootschappen (in het geval van niet-betalingen, gecommuniceerd via de procedures en garanties die zijn vastgelegd in de huidige regelgeving), evenals bepaalde gegevensverwerkers die nodig zijn voor de juiste verstrekking van de diensten hanteren strikte criteria voor de selectie van gegevensverwerkers en komen contractueel met elk overeen om de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te komen en af te dwingen.

 

Variatie van gegevens

Als ze ons niet anderszins op de hoogte stellen, zullen we begrijpen dat de gegevens niet zijn gewijzigd en dat u ermee instemt ons op de hoogte te stellen van elke wijziging.

 

Voor elke claim kunt u contact opnemen met [email protected] U kunt ook contact opnemen met het Spaanse bureau voor gegevensbescherming www.agdp.es.

 

Inzet

GLOBAL RELAX verbindt zich ertoe, indien er toegang wordt verkregen tot persoonsgegevens, tot het volgende:

 

· Bewaken door middel van de wettelijk afdwingbare, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die de veiligheid ervan garanderen, waardoor wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang wordt vermeden, in overeenstemming met de stand van de technologie op elk moment, de aard van de gegevens en de mogelijke risico's waaraan ze worden blootgesteld.

 

· Gebruik of pas de gegevens uitsluitend toe voor de uitvoering van de overeengekomen diensten

 

.· Communiceer ze niet, zelfs niet met het oog op hun instandhouding, aan andere mensen. De informatie, resultaten of relaties erop niet dupliceren of reproduceren.

 

· Zorg ervoor dat de gegevens alleen worden verwerkt door de werknemers van wie de tussenkomst noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst. Het is mogelijk dat de informatie aan derden wordt verstrekt indien zij verplicht zijn de vertrouwelijkheid te bewaren in overeenstemming met de bepalingen van dit document.

 

· Zodra de door u aan GLOBAL RELAX verstrekte persoonlijke gegevens niet langer nodig of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn geregistreerd of verzameld, zal deze ervoor zorgen dat de informatie wordt geannuleerd, vernietigd en / of geretourneerd, evenals de ondersteuningen of documenten waarop het is opgenomen, zonder een kopie te bewaren.

 

GLOBAL RELAX mag de informatie van de KLANTEN alleen bekendmaken om de reservering van hun bestelling te voltooien, om redenen van administratie en kaartfraude. Alle gegevens die op deze manier op de website worden verzameld, worden, in overeenstemming met de bepalingen van de RPDP, verzonden naar de entiteiten die moeten worden betrokken om de vereiste diensten te contracteren.

 

Uw toestemming voor de behandeling en overdracht van uw persoonlijke gegevens zal altijd herroepbaar zijn, waarvoor een schriftelijke mededeling aan de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand op de hierboven beschreven manier voldoende is. Ten slotte wordt u meegedeeld dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden gehost op servers die voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wanneer het verblijf van de consument buiten de Europese Economische Ruimte (EER) valt, zijn de gegevensbeschermingscontroles mogelijk niet zo streng als de wettelijke vereisten van de RPDP. GLOBAL RELAX zal in ieder geval geen informatie doorgeven aan een persoon die niet alleen verantwoordelijk is voor de reisarrangementen.